VendorLink Blog!

Lees alles over onze software, ontwikkelingen en nieuws!

Robot
VendorLink Release - March 2019
1080

VendorLink Release - March 2019

(English version below Dutch text)

Aankondiging release

Op 1 maart zal de eerste VendorLink release van 2019 plaatsvinden. Deze release bevat onder andere nieuwe functies in het audit en enquêteproces. Naast deze significante veranderingen, bevat deze release nog véél meer nieuwe functies en bugfixes.

Bekijk hier de volledige release notes.

Beveiliging

De veiligheid van data is bij VendorLink top prioriteit, dat betekent dat we constant bezig zijn met nieuwe manieren om VendorLink zo veilig mogelijk te maken. De veiligheidsmaatregelen in deze release stellen de gebruikers in de gelegenheid om hun eigen account activiteit in te zien, en te beheren. Daarnaast worden gebruikers automatisch op de hoogte gesteld van bijzonderheden omtrent account activiteit.

In dit Help Center artikel leer je hoe je je VendorLink account zo veilig mogelijk maakt.

Verbeteringen in het audit proces

De audit functionaliteit in VendorLink stelt organisaties in de gelegenheid om allerlei verschillende data bij haar leveranciers op te vragen via het Supplier Portal.

Meerdere documenten bij een checklist item

Plan: Essential, Connected of Linked

Via checklist items kunnen organisaties op een gestructureerde manier documentatie opvragen bij leveranciers.

Waar het voorheen voor de leverancier mogelijk was om één document per checklist item te uploaden, kunnen er nu meerdere bijlagen worden toegevoegd. Hiermee is ook de uitstraling van dit onderdeel in het Supplier Portal én in Vendor Rating veranderd.

Proactief Supplier Portal

Plan: Linked

Voorheen was voor leveranciers alleen mogelijk om acties in het Supplier Portal te verrichten wanneer er voor hen een openstaande audit klaar stond. Deze release brengt daar verandering in. Leveranciers kunnen nu zélf een audit starten, invullen en direct versturen.

Checklist item integratie in enquêtes

Plan: Essential, Connected of Linked

Naast dat enquêtes gebruikt worden in ratings, kunnen deze ook gebruikt worden in audits om via een vragenlijst informatie bij de leverancier op te vragen.

Het is vanaf nu mogelijk om de leverancier een bijlage te laten uploaden op basis van de antwoorden die via de enquête gegeven worden. Je kunt bijvoorbeeld een B.V. of N.V. verschillende documenten laten uploaden die gelinkt zijn aan een eigen checklist item.

Een ander voorbeeld is de vraag ‘Beschikt u over een ISO Certificaat?’, waarbij er alleen een mogelijkheid voor bestandsupload wanneer de leverancier hier ‘Ja’ kiest. Het is ook mogelijk om de upload te verplichten.

Verbeteringen in enquêtes

Plan: Connected, Linked

Deze release brengt een aantal verbeteringen in de enquêteformulieren met zich mee.

Bijlage upload op basis van een gegeven antwoord

Zoal beschreven onder ‘Checklist item integratie in enquêtes’, is het nu mogelijk om de leverancier (eventueel verplicht) bijlagen te laten uploaden op basis op het door hen gegeven antwoord. Enquêtes kunnen gebruikt worden in vendor ratings en in audits.

Gebruikerservaring enquêtesjablonen

Er zijn diverse aanpassingen verricht aan de tool die gebruikt wordt tijdens het opzetten van een enquêtesjabloon. Deze gebruikersinterface is gemakkelijker om te gebruiken, en zelf gedefinieerde antwoordsets uit enquêtesjablonen worden nu automatisch aan de antwoordset bibliotheek toegevoegd.

Merkkleuren in enquêteformulieren

De kleuren van VendorLink’s gebruikersinterface kunnen reeds veranderd worden naar kleuren die de eigen organisatie representeren. Vanaf nu worden deze kleuren ook subtiel meegenomen in enquêteformulieren.

(English version)

Release announcement

The first major VendorLink release of 2019 will take place on 1 March. This release includes new functions in the audit and survey process. In addition to these significant changes, this release contains many more new functions and bug fixes.

Read the full release notes here.

Security

The security of your data is top priority at VendorLink, which means that we are constantly working on new ways to make VendorLink as safe as possible. The security measures in this release allow users to view and manage their own account activity. In addition, users are automatically informed if their user account has been logged in from an unusual location

Read this article on how to make your VendorLink user account as secure as possible.

Audit process enhancements

The audit functionality in VendorLink gives organizations the opportunity to request all sorts of different data from their suppliers via the Supplier Portal.

Add multiple attachments to a checklist item

Plans: Essential, Connected or Linked

By using checklist items, organizations can request documentation from suppliers in a structured way.

Where it was previously possible for the supplier to upload one document per checklist item, multiple attachments can now be added. This has also changed the appearance of this component in the Supplier Portal and in the Vendor Rating.

Proactive Supplier Portal

Plan: Linked

Previously, it was only possible for suppliers complete tasks in the Supplier Portal when outstanding audits were available. This release changes that. Suppliers can now start an audit themselves, complete it and submit it immediately.

Survey form and checklist item integration

Plans: Essential, Connected or Linked

Besides that surveys are used in ratings, these can also be used in audits to request information from the supplier via a questionnaire.

It is now possible to have the supplier upload an attachment based on the answers given via the survey. For example, you can have a Ltd. or Inc. organization upload several documents that are linked to their own checklist item.

Another example is the question 'Do you have an ISO Certificate?', Where there is only a possibility for file upload when the supplier chooses 'Yes'. It is also possible to make the upload mandatory.

Survey form enhancements

Plans: Connected or Linked

This release contains a number of improvements in the survey forms.

Document upload based on a given answer

As described under 'Checklist item integration in surveys', it is now possible to have the supplier upload attachments based on the answer given. The upload can also be mandatry. Surveys can be used in vendor rating and in audits.

Survey template user experience

Various adjustments have been made to the tool that is used during the creation of a survey template. This user interface is easier to use, and self-defined answer sets from survey templates are now automatically added to the answer set library.

Adoption of brand colors in survey forms

The colors of VendorLink's user interface can be changed in Admin to colors that represent the organization. From now on these colors are also included in survey forms.